Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!
^ Do góry

W TROSCE O PAŃSTWA I NASZE BEZPIECZEŃSTWO INFORMUJEMY, ŻE KASA 

JEST CZYNNA OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU OD GODZ: 7:00 DO 11:00.

Kontakt z ADMINISTRACJĄ WYŁĄCZNIE TELEFONICZNY OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU W GODZINACH 7:00-13:00

LUB ZA POMOCĄ POCZTY TRADYCYJNEJ I E-MAIL.

Sekretariat: 67 255 32 47 wew. 10  e-mail: biuro@czsm.org.pl

Administratorzy: 67 255 32 47 wew. 11 i 19, e-mail: tomaszbanachowicz@czsm.org.pl,  Kasa: 67 255 32 47 wew. 18  e-mail: iwonajozefiak@czsm.org.pl

 

Przetarg na wywóz nieczystości

Przedmiotem zamówienia jest między innymi: wywóz nieczystości stałych 2 x w tygodniu w poniedziałek i piątek wyposażenie zasieków w pojemniki do składowania nieczystości dezynfekcja pojemników do składowania odpadów 1 raz w roku w miesiącach wiosennych białkowanie wewnętrznych ścian zasieków 1 raz w roku w miesiącach wiosennych każdorazowy wywóz zostanie potwierdzony przez pracownika spółdzielni co do objętości i ciężaru w miejscu składowania nieczystości. Opis sposobu przygotowania oferty Oferta winna być napisana w języku polskim, na komputerze lub na maszynie do pisania. Oferta winna być opatrzona pieczęcią i podpisana przez oferenta. Wszystkie strony oferty, wszelkie miejsca, w których oferent naniósł zmiany winny być parafowane przez osobę podpisującą ofertę. Oferta powinna być zamieszczona w wewnętrznej i zewnętrznej kopercie, które będą zaadresowane na zamawiającego i będą posiadać oznaczenia: Przetarg wywóz nieczystości stałych Koperta wewnętrzna winna posiadać nazwę i adres oferenta, aby można było odesłać ofertę w przypadku stwierdzenia jej opóźnienia. Oferent poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. <p margin-bottom: 0cm Oferent może złożyć tylko jedną ofertę pod rygorem wykluczenia z przetargu. Oferta powinna zawierać:

1) Dokumenty potwierdzające status firmy: zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej umowę spółki cywilnej (o ile taka została zawarta), w przypadku spółek prawa handlowego - aktualny wyciąg z rejestru handlowego (wydany w okresie ostatnich trzech miesięcy), w przypadku innych osób prawnych - wypisy z właściwych rejestrów.

2) Posiada uprawnienia niezbędne do wykonywania określonych czynności a zwłaszcza:

a) podpisane umowy z administratorami wysypisk w Czarnkowie i Lubaszu,

b) aktualne zezwolenia na prowadzenie działalności,

3) Oświadczenie, że w ciągu ostatnich 3 lat nie wykonali wobec Spółdzielni zamówienia z należną starannością lub odstąpili od zawarcia umowy w przypadku wygrania przetargu,

4) Oświadczenie, że nie zostali skazani prawomocnym wyrokiem sadowym za przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, <p margin-bottom: 0cm align justify

5) Referencje od innych zamawiających tożsamych zamówień w ostatnich trzech latach &ndash szczególnie wywozu nieczystości stałych z budynków wielorodzinnych dla spółdzielni mieszkaniowych, <p margin-bottom: 0cm align justify

6) Oświadczenie o posiadanym potencjale technicznym, a także o ilości zatrudnionych pracowników zdolnych do wykonania zamówienia udokumentowane drukiem DRA z ostatnich dwunastu miesięcy, <p margin-bottom: 0cm 6) Zaświadczenia z ZUS i Urzędu Skarbowego o nie zaleganiu z opłatami i podatkami, <p margin-bottom: 0cm

7) Oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze warunkami zamówienia i przyjmuje bez zastrzeżeń,

8) Oświadczenie oferenta, że dokonał wizji lokalnej zasieków przeznaczonych do składowania nieczystości stałych i zapoznał się z warunkami dojazdu,

9) Oświadczenie zgodne z art 2 i 3 Ustawy z dnia 12.10.1994r o ochronie obrotu gospodarczego (Dz. U. nr 126, poz. 615),

10) Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej,

11) Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych pod potrzeby tego przetargu zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych,

12) Zamawiający wymaga, by zaświadczenie wymienione w pkt. 6 zostało wystawione z datą do 1 m-ca (31 dni kalendarzowych) od terminu składania ofert. Powyższy zapis obowiązuje wtedy gdy na samych zaświadczeniach nie występuje data jego ważności.

13) Sytuacja finansowo - ekonomiczna oferenta (rachunek zysków i strat za 2007 i 2008 rok, opinia banku prowadzącego),

14) Oświadczenie czy nie jest prowadzone wobec oferenta postępowanie upadłościowe, naprawcze lub likwidacyjne oraz oświadczenie o nie karalności (dotyczy osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą),

Cenę za usługę wywozu i składowania należy podać w cenach brutto w rozbiciu na poszczególne składniki oraz uwzględniając cenniki na poszczególnych składowiskach śmieci w Czarnkowie i Lubaszu.

Termin płatności : minimum 60 dni od dnia dostarczenia faktury do Spółdzielni. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 28 stycznia 2009 roku do godz. 11:00 w sekretariacie Spółdzielni ul. Os. Parkowe 13 D, pokój nr 5 w zabezpieczonej kopercie z dopiskiem: Przetarg Wywóz Nieczystości Stałych Otwarcie ofert nastąpi w dniu 28 stycznia 2009 roku o godz. 11:30 w siedzibie zamawiającego.