Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!
^ Do góry

W TROSCE O PAŃSTWA I NASZE BEZPIECZEŃSTWO INFORMUJEMY, ŻE KASA 

JEST CZYNNA OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU OD GODZ: 7:00 DO 11:00.

Kontakt z ADMINISTRACJĄ WYŁĄCZNIE TELEFONICZNY OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU W GODZINACH 7:00-13:00

LUB ZA POMOCĄ POCZTY TRADYCYJNEJ I E-MAIL.

Sekretariat: 67 255 32 47 wew. 10  e-mail: biuro@czsm.org.pl

Administratorzy: 67 255 32 47 wew. 11 i 19, e-mail: tomaszbanachowicz@czsm.org.pl,  Kasa: 67 255 32 47 wew. 18  e-mail: iwonajozefiak@czsm.org.pl

 

Walne Zgromadzenie

Porządek obrad:

1. Otwarcie i wybór Prezydium Zebrania. 2. Przyjęcie porządku obrad. 3. Wybór Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej, Wyborczej i Wnioskowej. 4. Przyjęcie protokołu z Walnego Zgromadzenia z dnia 25 kwietnia 2019 r. 5. Zgłaszanie kandydatów do Rady Nadzorczej. 6. Zgłaszanie kandydatów na przedstawiciela reprezentującego Spółdzielnię w obradach zjazdu przedkongresowego przed VII Kongresem Spółdzielczości. 7. Sprawozdanie: a) Zarządu - z działalności Spółdzielni za 2019 rok oraz przedstawienie kierunków działania na rok 2020 w kontekście Kierunków Rozwoju Działalności Gospodarczej, Społecznej i Kulturalnej CZSM na lata 2019-2023. b) Rady Nadzorczej - z działalności za 2019 rok, c) Informacja Zarządu z realizacji wniosków z przeprowadzonej w terminie od 04.09.2017 roku do 27.10.2017 roku lustracji pełnej z działalności Spółdzielni za okres od 01.01.2014 roku do 31.12.2016 roku. 8. Wybory do Rady Nadzorczej. 9. Wybór przedstawiciela na zjazd przedkongresowy przed VII Kongresem Spółdzielczości. 10. Informacja Zarządu z realizacji wniosków do przyjętych przez Walne Zgromadzenie z dnia 25.04.2019 roku. 11. Sprawozdanie Komisji Mandatowej, nt. prawomocności i zdolności podejmowania uchwał przez Walne Zgromadzenie oraz przedstawienie listy pełnomocników. 12. Dyskusja nad sprawozdaniami Zarządu i Rady Nadzorczej. 13. Podjęcie uchwał: a) nr 1/I/2020 - w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółdzielni za 2019 r., b) nr 2/I/2020 - w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2019 rok, c) nr 3/I/2020 - w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i bilansu Spółdzielni za 2019 r, d) nr 4 – 5/I/2020 - w sprawie udzielenia absolutorium z działalności w 2019 roku poszczególnym członkom Zarządu, e) nr 6/I/2020 - w sprawie najwyższej sumy zobowiązań jakie Spółdzielnia może zaciągnąć w Bankach, f) nr 7/I/2020 - w sprawie przeniesienia nadwyżki bilansowej za rok 2019, g) nr 8/I/2020 - w sprawie przyjęcia kierunków rozwoju działalności Spółdzielni. 14. Ciąg dalszy dyskusji nad sprawozdaniami Zarządu i Rady Nadzorczej. 15. Sprawozdanie Komisji Wyborczej w sprawie wyborów do Rady Nadzorczej. 16. Sprawozdanie Komisji Wyborczej w sprawie wyboru przedstawiciela reprezentującego Spółdzielnię w obradach zjazdu przedkongresowego przed VII Kongresem Spółdzielczości. 17. Podjęcie uchwały nr 9/I/2020 w sprawie wyboru przedstawiciela reprezentującego Spółdzielnię w obradach zjazdu przedkongresowego przed VII Kongresem Spółdzielczości. 18. Sprawozdanie Komisji Wnioskowej i uchwalenie wniosków dotyczących całokształtu działalności Spółdzielni - Uchwała nr 10/I/2020. 19. Zakończenie obrad Walnego Zgromadzenia.

U W A G A: W trosce o Państwa i nasze, zdrowie i życie w celu minimalizacji niepożądanych skutków epidemicznych każdy uczestnik podczas obrad Walnego Zgromadzenia zobowiązany jest do noszenia maseczki lub przyłbicy, rękawiczek oraz zachowania wyznaczonych odległości między uczestnikami (1,5m2) i korzystania ze środków dezynfekujących. Każda z chętnych osób do uczestnictwa w obradach Walnego Zgromadzeniu przed wejściem do budynku kina będzie poddana badaniu temperatury ciała. W przypadku stwierdzenia stanu podwyższenia temperatury (powyżej 37,30C) organizatorowi przysługuje prawo odmowy uczestnictwa w obradach Walnego Zgromadzenia.

Protokół z Walnego Zgromadzenia z dnia 25 kwietnia 2019 roku oraz materiały związane z proponowanym porządkiem obrad będą do wglądu dla członków od dnia 07 września 2020 roku w sekretariacie Spółdzielni w godzinach urzędowania oraz na stronie internetowej Spółdzielni www.czsm.org.pl w zakładce „Akty prawne dokumenty”. Aby uzyskać dostęp do treści i dokumentów dla członków Czarnkowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej należy się zalogować – okno logowania dostępne w lewej części serwisu w sekcji „Logowanie” (aby otrzymać dane logowania do serwisu prosimy zgłosić się do biura obsługi klientów w siedzibie CzSM - tylko dla członków). Walne Zgromadzenie Członków jest zdolne do podejmowania uchwał bez względu na liczbę obecnych członków na WZ. Uchwały są podejmowane zwykłą większością głosów. Mandaty, potwierdzające prawo udziału w obradach Walnego Zgromadzenia, wydawane będą członkom Spółdzielni po okazaniu dokumentu ze zdjęciem, a pełnomocnikom – po złożeniu pełnomocnictwa i okazaniu dokumentu ze zdjęciem. Pełnomocnik może mieć tylko jedno pełnomocnictwo tzn. nie może zastępować więcej niż jednego członka. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności. Członek Spółdzielni pełnomocnik członka Spółdzielni uczestniczący w Walnym Zgromadzeniu winni okazać się dokumentem tożsamości ze zdjęciem. Ze względu na ważność omawianych spraw zapraszamy do udziału w zebraniu. Zarząd Spółdzielni